Browsing Tag

CREDIT SUISSE

NEXT GEN

รู้จักการลงทุนระยะยาวแบบ Supertrends ต้องสอดคล้อง SDGs

20 พฤษภาคม 2564 …SD PERSPECTIVES ติดตามการเลือกลงทุน ซึ่งเครดิต สวิส ปรับเทรนด์การลงทุนระยะยาวให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติหรือยูเอ็น จะช่วยให้นักลงทุนสามารถจัดลำดับความสำคัญของการลงทุนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SDGs เป้าหมายที่ 13) ลดความไม่เท่าเทียมกัน (SDGs เป้าหมายที่ 10) ส่งเสริมการจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (SDGs เป้าหมายที่ 8) การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (SDGs เป้าหมายที่ 3) และอื่น ๆ

Continue Reading