Browsing Tag

ไตรสรณ์ วรญาณโกศล

CSR

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ สมาคม maiA คืนผืนป่าต้นน้ำ บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 91 ไร่ ผ่านโครงการ Care the Wild: “ปลูกป้อง Plant & Protect”

7 กรกฎาคม 2565…ภายใต้โครงการ Care the Wild: “ปลูกป้อง Plant & Protect” ที่ ต. บ้านเวียง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตร สมาคม maiA กรมป่าไม้ และภาคชุมชน ร่วมคืนผืนป่าบนพื้นที่รวม 91 ไร่ ใน ฟื้นฟูระบบนิเวศแก่พื้นที่ป่าต้นน้ำ สร้างแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชนในท้องที่ 390 ครัวเรือน นำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและการอยู่ร่วมกันของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในรูปแบบบริการทางธรรมชาติ

Continue Reading

NEXT GEN

SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต “ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยความยั่งยืนในแนวทาง ESG ที่เป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือก”

9 พฤษภาคม 2565…ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดสัมมนา “SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต” ภายใต้แนวคิด “Make it Work for Future” โดยมีผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญภาคเศรษฐกิจและธุรกิจ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยก้าวสู่อนาคตครอบคลุมทั้งมิติธุรกิจและความยั่งยืน ที่มุ่งสร้างสรรค์ให้ตลาดทุนไทยเกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน

Continue Reading

NEXT GEN

SET Social Impact Gym ปี 4 สร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจเพื่อสังคม ร่วมขับเคลื่อนสังคมยั่งยืน

20 พฤศจิกายน 2563… SET Social Impact Gym ในปีนี้ ช่วยทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม ได้ตกผลึกด้านการวางแผนธุรกิจที่ชัดเจน ทั้งมิติด้านการตลาด การขาย การบริหารการเงิน กลยุทธ์การหาลูกค้า และที่สำคัญคือ วิธีประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการทำธุรกิจเพื่อสังคม

Continue Reading