Browsing Tag

เจริญชัย เฉลียวเกรียงไกร

ACTIVITIES

 4 ข้อเสนอนายกรัฐมนตรี “ความร่วมมือ เร่งเปลี่ยนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” @ESG Symposium 2023

3 ตุลาคม 2566 … ร่วมสร้างเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำ–เร่งผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน– เปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดและยั่งยืน–ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Continue Reading

ALTERNATIVE

บพท. x ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) พัฒนาอาชีพบนฐานพืชพลังงาน @SARABURI Sandbox

17-18 มิถุนายน 2566…ประเดิมที่หญ้าเนเปีย คาดว่าจะเกิดกระบวนการสร้างงานใหม่สำหรับผู้มีรายได้น้อย ที่มีจำนวนมากกว่า 350 ราย และนำไปสู่การจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีมูลค่าเงินสนับสนุนกองทุนกว่า 500,000 บาท / 100 ไร่ / ปี เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานพืชพลังงาน

Continue Reading

SD DAILY

หยุดชิงเผา !ใบอ้อย ฟางข้าว ซังข้าวโพด ขายเข้าระบบเชื้อเพลิงชีวมวล ลดฝุ่น PM2.5

10 เมษายน 2566… Green Circular รุกการใช้พืชพลังงานร่วมกับเศษวัสดุทางการเกษตร ผ่านข้อตกลงร่วมกับบริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคมและพลังงานชุมชน จำกัดนำ “พืชพลังงานสุวรรณภูมิ” มาใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอย่างยั่งยืน

Continue Reading