Browsing Tag

อริยสัจ 4

ACTIVITIES

Change Innovation Idealism & Freedom พระพุทธเจ้าทรงพบ 2 พันกว่าปีแล้ว

21 กันยายน 2562…ตรงกับอริยสัจ 4 ใช้คู่กลยุทธ์และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อธุรกิจประสบความสำเร็จ อีกทั้ง “ฝึกสติ รับวิกฤต” แนวทางแก้ปัญหาในยุคปัจจุบัน

Continue Reading