Browsing Tag

หลอดกระดาษ

CIRCULAR ECONOMY

แบรนด์ต้องการปฏิบัติเรื่อง Sustainability จริงจัง เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่สนใจเรื่องนี้

17 ธันวาคม 2564… ภายใต้พันธกิจด้านความยั่งยืนระดับโลกของเนสท์เล่ ส่งผลต่อทุกแบรนด์ในกลุ่มที่จะต้องมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก มุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ

Continue Reading

ALTERNATIVE

สตาร์บัคส์ ทุกสาขาในไทยใช้หลอดกระดาษย่อยสลายได้ 6 ม.ค.นี้ เป็นต้นไป

2 มกราคม 2563…กระดาษที่ใช้ทำหลอด รับรองโดย FSC มี 2 ขนาด มาตรฐาน และใหญ่พิเศษเพื่อเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเจลลี่ และท็อปปิ้งต่างๆ ซึ่งสตาร์บัคส์ขอเชิญชวนให้ลูกค้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ง่ายๆ

Continue Reading