Browsing Tag

วิมลกานต์ โกสุมาศ

ACTIVITIES

UN Women เสนอแนะเชิงนโยบายส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจไทยสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

18 มีนาคม 2565… ผ่านการส่งเสริมการเปิดเผยและรายงานข้อมูล 56-1 One Report ที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมทางเพศ สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลท. การสนับสนุนบทบาทผู้นำองค์กรสตรี  การสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการสตรี และธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของหรือผู้นำในห่วงโซ่อุปทานของภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

Continue Reading