Browsing Tag

วิทัย รัตนากร

ACTIVITIES

“ออมสินฮ่วมใจ๋ฮักขุนน่าน” ตอบโจทย์ความยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนด้านสังคม

29 ธันวาคม 2566…วิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เผยผลสำเร็จโครงการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม (Holistic Area-Based Development) ภายใต้ชื่อ “ออมสินฮ่วมใจ๋ฮักขุนน่าน” ระยะที่ 1 (ปี 2565-2566)

Continue Reading

NEXT GEN

วิทัย รุกออมสินเดินหน้า ชู CSV สร้างคุณค่าร่วมลดความเหลื่อมล้ำ

29 พฤศจิกายน 2566…ภายใต้กรอบ ESG ออมสินมีความเชื่อว่าปัญหาเชิงโครงสร้างของไทยเป็นปัญหาเรื่องของความยากจน ความเหลื่อมล้ำ ออมสินจึงมุ่งแก้ปัญหาทางสังคมในมิติต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวเพราะลดความเหลื่อมล้ำ

Continue Reading

NEXT GEN

ออมสิน ชู ESG in action เดินหน้าธนาคารเพื่อสังคม

3 สิงหาคม 2566…วิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินเป็นธนาคารเพื่อสังคมที่ดำเนินการโดยใช้แนวคิด ESG เป็นกรอบการดำเนินธุรกิจ มุ่งสร้าง Social Impact ที่เป็นรูปธรรมผ่านกระบวนการดำเนินงาน ESG in action บนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ไปสู่เป้าหมายช่วยแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยที่ผ่านมาธนาคารสามารถสร้าง Social Impact ประเมินมูลค่าแล้วเป็นเม็ดเงินกว่า 55,400 ล้านบาท

Continue Reading

ACTIVITIES

ถ้าบจ.มีปัญหา ESG ลดโอกาสได้เงินลงทุน 10.8 ล้านล้านบาท

16 สิงหาคม 2562… กบข.+นักลงทุน 32 สถาบัน ที่มีสินทรัพย์ในการบริหารรวมกันกว่า 10.8 ล้านล้านบาท ลงนามแนวปฏิบัติ “การระงับลงทุน” (Negative List Guideline) ในบจ.ที่มีประเด็นปัญหา ESG

Continue Reading