Browsing Tag

รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

CSR

กสิกรไทย ชูความสำเร็จ “น่านเพาะพันธุ์ปัญญา” โมเดลการสร้างทักษะเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

10 ตุลาคม 2565…นับเป็นการตอบโจทย์การสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยโมเดลใหม่ในวงการศึกษาไทยคือเน้นพัฒนาจัดการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัย (Research-based Learning: RBL) ภายใต้สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของผู้เรียน เป็นทักษะการเรียนรู้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการเตรียมเยาวชนไทยด้วย Mindset ใหม่ สู่การเป็น Global Citizen โดยการจุดประกายพัฒนาการศึกษา-ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ร่วม 10 ปีที่ธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องจาก “เพาะพันธุ์ปัญญา” สู่ “น่านเพาะพันธุ์ปัญญา” ซึ่งขณะนี้ได้เข้าไปอยู่ใน Sandbox นวัตกรรมทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการแล้ว

Continue Reading

TALK

เพาะพันธุ์ปัญญา จาก กล้า บ้า กลัว สู่รื่นรมย์ ปิติต่อเนื่อง น่านเพาะพันธุ์ปัญญา

24 พฤษภาคม 2562…เหตุใดเมื่อเอ่ยคำว่า “เพาะพันธุ์ปัญญา” จึงมักนึกถึงชื่อต่อมาคือ ธนาคารกสิกรไทย เพราะโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนของเยาวชนไทยภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และธนาคารกสิกรไทย ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2555 – 2562

Continue Reading