Browsing Tag

ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง

CSR

ราชบุรีโฮลดิ้ง -กรมป่าไม้มุ่งหน้าต่อเนื่องปีที่ 11 “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน”

12 ตุลาคม 2561…CSR หลัก ของRATCHมุ่งหมายส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ผ่านการบริหารจัดการ ‘ป่าชุมชน’ ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการฟื้นฟู รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ

Continue Reading