Browsing Tag

คู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน

NEXT GEN

SET เผยแพร่คู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับ บจ. เพื่อการเปิดเผยข้อมูล ESG

6 พฤษภาคม 2565…พร้อมเอกสารแนะนำตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG Metrics) ตามกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแนวทางการเปิดเผยและรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใส มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐาน เน้นความสอดคล้องกับแบบ 56-1 One Report รวมถึงยังใช้เป็น Checklist สำคัญในการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนอย่างยั่งยืน

Continue Reading