Browsing Tag

ความหลากหลายทางชีวภาพ

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

8 แนวทางธุรกิจจะใช้ประโยชน์จาก Biodiversity

24 มกราคม 2567…ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จาก Biodiversity (ความหลากหลายทางชีวภาพ) ได้หลายวิธีเพื่อสร้างมูลค่า ส่งเสริมความยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ระบบนิเวศ

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

คำว่า Biodiversity จะถูกกล่าวถึงมากขึ้นในโลกการพัฒนาที่ยั่งยืน

23 มกราคม 2567 … Biodiversity หรือความหลากหลายทางชีวภาพถือ เป็นประเด็นสำคัญในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะหมายถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบนโลก รวมถึงความหลากหลายของสายพันธุ์ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในสายพันธุ์ เหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้บริการระบบนิเวศที่จำเป็น และสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์

Continue Reading