Browsing Tag

กระชังอนุบาลเต่าทะเล

ACTIVITIES

ไมโลรวมพลังหลอดรักษ์โลก

14 กรกฎาคม 2566…ร่วมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเด็กรุ่นใหม่และครอบครัวผ่านการเรียนรู้เรื่องชีวิตของเต่าทะเล และตระหนักถึงผลกระทบของหลอดพลาสติกที่ทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

Continue Reading