Browsing Tag

World Environment Day 2024

ALTERNATIVE

AIS E-Waste+ คว้ารางวัลสุดยอดเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม จาก WSIS Prize 2024

30 พฤษภาคม 2567…เป็นรางวัลโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และองค์การสหประชาชาติ (UN) ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ AIS ที่มุ่งสร้างการเติบโตร่วมกันใน 3 ด้าน ทั้งการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ สร้างการเข้าถึงดิจิทัลให้ทุกคนในสังคม และในด้านสิ่งแวดล้อม ที่นอกเหนือจากการบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการนำพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการโครงข่ายให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว

Continue Reading