Browsing Tag

LGBTIQ

ALTERNATIVE

ฟัง x เล่า = ความสุข มุ่งส่งเสริมสุขภาพจิตวัยรุ่น

17 กรกฎาคม 2563… ยูนิเซฟ กรมสุขภาพจิต และจู๊กซ์ เปิดตัวแคมเปญ THE SOUND OF HAPPINESS หนุนให้วัยรุ่นมีทักษะจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ที่กระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขาในปัจจุบัน

Continue Reading