Browsing Tag

Eunice Heath

NEXT GEN

สตรีมุ่งมั่นใน Sustainability เริ่มต้นอาชีพของพวกเธอ และสร้างการเปลี่ยนแปลง

25 สิงหาคม 2563…Sustainability หรือความยั่งยืน ได้กลายเป็นอาชีพ และมีสตรีก้าวขึ้นมาอยู่แถวหน้า มีข้อมูลระบุว่า 58% ของผู้บริหารด้านความยั่งยืนในองค์กรขนาดใหญ่เป็นสตรี และ Heather Clancy บรรณาธิการบริหารของ GreenBiz ทําการจัดอันดับสตรี 25 คนผู้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

Continue Reading