Browsing Tag

ESG Investment Forum

NEXT GEN

สิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล เกินกว่ากิจกรรม CSR

2 มีนาคม 2563… ต้องมีความพร้อมให้นักวิเคราะห์เข้าใจถึงความสำคัญของการนำข้อมูลผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ESG ใช้ประกอบการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์

Continue Reading