Browsing Tag

DJSI Emerging Markets Index

SD DAILY

AIS ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI 2022 ต่อเนื่องปีที่ 4 ในกลุ่มดัชนีโลกและดัชนีตลาดเกิดใหม่

12 ธันวาคม 2565…สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรโทรคมนาคมอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co ที่วันนี้ AIS ได้นำขีดความสามารถของโครงข่ายอัจฉริยะในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลมาขับเคลื่อนเกิดการเติบโตร่วมกัน สู่การสร้างสมดุลทั้ง “เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม”

Continue Reading