Browsing Tag

Chief Environmental Officer

TALK

ขัตติยา อินทรวิชัย “บทบาทของธนาคารกสิกรไทยในการขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน”

29 กันยายน 2564…ในงาน Sustainable Thailand 2021 ผ่านช่องทางออนไลน์ ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Environmental Officer ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นกล่าวถึงการดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 7 ทศวรรษ โดยให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม

Continue Reading