Browsing Tag

56-1 One Report

NEXT GEN

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน(TCFD)ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ฉบับภาษาไทยมาแล้ว

24 ตุลาคม 2566…ก.ล.ต. ผสานความร่วมมือกับคณะทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) จัดทำข้อเสนอแนะการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD Recommendations) ฉบับภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจในตลาดทุน มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศมากยิ่งขึ้น

Continue Reading

NEXT GEN

SET ให้บริการ ESG Data Platform เปิดกว้างวิเคราะห์ร่วมข้อมูลทางการเงิน

6 ตุลาคม 2565… ESG Data Platform สำหรับ บจ. ระบบจัดการข้อมูลความยั่งยืนครั้งแรกของตลาดทุนไทย เริ่มเฟสแรกส่งข้อมูล ต.ค. นี้ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการที่ บจ. นำส่งข้อมูล ประมวลผล จนถึงเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ใช้งานแบบ end-to-end solution เน้นรูปแบบข้อมูลที่ง่ายต่อการนำไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทางการเงิน รองรับการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ 56-1 One Report ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสอดคล้องมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ESG Data Platform จะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจและการลงทุนที่ยั่งยืน เฟส 2 จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566

Continue Reading

ACTIVITIES

UN Women เสนอแนะเชิงนโยบายส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในภาคธุรกิจไทยสู่การเติบโตที่ยั่งยืน

18 มีนาคม 2565… ผ่านการส่งเสริมการเปิดเผยและรายงานข้อมูล 56-1 One Report ที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมทางเพศ สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลท. การสนับสนุนบทบาทผู้นำองค์กรสตรี  การสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการสตรี และธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของหรือผู้นำในห่วงโซ่อุปทานของภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

Continue Reading

NEXT GEN

การส่งเสริมธุรกิจกับ “สิทธิมนุษยชน” ในตลาดทุนไทย

23 กันยายน 2563…ประเทศไทยโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) หรือ National Action Plan on Business and Human Rights 
(แผน NAP) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562

Continue Reading