Browsing Tag

โครงการสถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า

CIRCULAR ECONOMY

ถอดบทเรียน 4 ปัจจัยจาก“โครงการสถานีขยะล่องหน” โดย Care the Whale ได้ทั้งข้อมูล งานวิจัย สิ่งของเครื่องใช้จากการ Reuse ,Recycle ,Upcycling และขยายผลขยะอาหารสู่ปุ๋ยอินทรีย์สั่งได้

3 พฤษภาคม 2566…โครงการ Care the Whale “ขยะล่องหน” ภายใต้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้สร้างพื้นที่ความร่วมมือในการส่งเสริมการบริหารการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน นำร่อง “สถานีขยะล่องหน ” บนพื้นที่ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า จ. สมุทรปราการ เป็นปีที่3เพื่อสร้างจิตสำนึกและปรับพฤติกรรมให้กับชุมชนคุ้งบางกะเจ้าทั้ง 6 ตำบล โดยมีสถานีหลักอยู่ที่วัดจากแดง รับขยะประเภทขวดขุ่น ขวดใส ขวดแก้ว ถุงใส เศษผ้า เพื่อนำไปให้ชุมชน Recycle ,Upcycling และปีนี้เพิ่มขยะเศษอาหาร เป็นหนึ่งในประเภทขยะที่ชุมชนสามารถมาแลกเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค

Continue Reading