Browsing Tag

เอสซีจี เคมิคอลส์

CSR

SCGC เคลื่อน ESG ในชุมชน ส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรง

11 กรกฎาคม 2565…@บ้านทับมา จ.ระยอง ต่อยอดนวัตกรรม สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนตอบโจทย์ BCG พร้อมต่อยอดด้านนวัตกรรมสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน มุ่งสร้างรายได้ให้ชุมชน ควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Continue Reading

CSR

กว่า 10 ปี กับการฟื้นแล้งสู่แหล่งน้ำ ด้วยแนวคิด “เก็บน้ำดี มีน้ำใช้” SCGC ส่งต่อโมเดล “2 สร้าง 2 เก็บ” สร้างนักวิจัยน้ำ สร้างชุมชนคนน้ำดี สู้ภัยแล้ง @การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านมาบจันทร์

6 มิถุนายน 2565… ที่บ้านมาบจันทร์ เขายายดา จังหวัดระยอง นับเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชนอย่างเป็นระบบ เกิดความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ ESG (Environmental, Social, Governance: ESG) ด้วยแนวคิด ‘เก็บน้ำดี มีน้ำใช้’ เป็นโมเดลจัดการน้ำ ‘2 สร้าง 2 เก็บ’ ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำด้วยตนเองอย่างยั่งยืน นำภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับการจัดการข้อมูลและนวัตกรรมจากเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC เพื่อร่วมกันฟื้นแล้งสู่แหล่งน้ำ ป้องกันวิกฤตน้ำท่วม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเป็น “ชุมชนคนน้ำดี” อย่างยั่งยืน

Continue Reading

TALK

โควิด-19 สร้าง“นวัตกรรมเพื่อสังคม” โดย 3 อินโนเวเตอร์จากเอสซีจี

18 ตุลาคม 2564…“การพัฒนานวัตกรรม” รับมือความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อโลกธุรกิจ ถือเป็น “เรื่องหลัก” ที่องค์กรทั่วโลกต่างหันมาให้ความสำคัญ เพราะนวัตกรรมที่โดนใจผู้บริโภคจะเป็น “ทางรอด” นำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน ไม่ซวนเซไปตามคลื่นความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถม เช่น การระบาดของโควิด 19 ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เปลี่ยนผ่านผู้คนและโลกธุรกิจเข้ายุคดิจิทัล (Digital Transformation)

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

รีไซเคิลน่ะต๊าซ! แต่กระบวนการต้องมีอุณหภูมิต่ำ ช่วยลดการใช้พลังงาน มี ISCC PLUS ที่โรงงานด้วย

2-3 ตุลาคม 2564…เอสซีจี เคมิคอลส์ เผยความคืบหน้า กระบวนการภายใต้เทคโนโลยี Advanced Recycling เพื่อเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับโรงงานปิโตรเคมี ได้รับการรับรองมาตรฐาน “ISCC PLUS” จาก International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)

Continue Reading

ACTIVITIES

Reuse เป็นแปลงเกษตรอินทรีย์คอนโดฯ กินได้ ขายได้

19 กันยายน 2562…มากกว่าผัก (กุยช่าย) คือองค์ความรู้และความรับผิดชอบที่น้อง ๆ หนู ๆ โรงเรียนวัดกระเฉท ต.มาบข่าพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ได้จากกิจกรรมนี้

Continue Reading

NEXT GEN

พัฒนานวัตกรรมลดการแพร่พันธุ์ยุงลาย ขยายสู่ชุมชนและสังคมโลก

11 มิถุนายน 2562…เอสซีจี จับมือ สถาบันปาสเตอร์ ฝรั่งเศส หยุดการระบาดของโรคไข้เลือดออก ปัญหาสาธารณสุขระดับโลก ในพื้นที่เขตร้อนอย่างเอเชีย และแอฟริกาในโครงการ Defeat Dengue Program

Continue Reading