Browsing Tag

สุราษฎร์ธานี

SD DAILY

SD Dailly : เช็คพื้นที่ “เสาสัญญาณโซล่าเซลล์”ทรู ช่วยยกระดับการท่องเที่ยว&คุณภาพชีวิตชุมชน

30-31 มีนาคม 2567…สุราษฎร์ธานีเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ได้ติดตั้งใช้เสาสัญญาณโซล่าเซลล์ จำนวน 6% ของเสาทั้งหมด นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน อาทิ ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)

Continue Reading