Browsing Tag

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

NEXT GEN

เผย 5 แนวทางการพัฒนาภาคการเงินเพื่อความยั่งยืน

19 สิงหาคม 2564…ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการเติบโตของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของภาคธุรกิจและประชาชน โดยที่ผ่านมาได้ให้การรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติในปี 2558 เพื่อร่วมกันพัฒนาโลกให้มีความสมดุลและยั่งยืน และให้สัตยาบันต่อความตกลงปารีส (Paris Agreement) ในปีต่อมา ซึ่งให้คำมั่นว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 จากกรณีฐาน (Business-as-usual) ภายในปี 2573

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

ทำไม? การสื่อสารผ่านรายงานความยั่งยืนจึงมีความสำคัญ & แบรนด์ใดคว้ารางวัล

7 ธันวาคม 2561…ถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานให้ครบถ้วนในด้านสังคม เศรษฐกิจ ธรรมาภิบาลและสิ่งแวดล้อม จัดทำโดยอ้างอิง GRI STANDARDS ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุน และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตอบโจทย์เป้าหมาย SDGs ด้วย

Continue Reading