Browsing Tag

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

NEXT GEN

ไทยจะ “แก่ก่อนรวย”! น่าจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาแห่งแรกของโลก

17 กันยายน 2566…ไทยน่าจะเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกของโลกที่ได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุขั้นสุดยอด (Super-aged Society) ภายในปี 2572 ซึ่งการเข้าสู่สังคมสูงอายุของไทยนั้นมีความท้าทายเนื่องจากสถานะการเงินของผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความเปราะบางและสวัสดิการรัฐที่ไม่เพียงพอ

Continue Reading

NEXT GEN

คนในธุรกิจขนส่งและพลังงานไทย จำเป็นต้องรู้จัก Thailand Taxonomy โจทย์ที่ท้าทาย

21 กรกฎาคม 2566…หลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดขึ้น นับว่ามีความเข้มข้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสากลในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดให้ยานพาหนะสีเขียวต้องเป็นเทคโนโลยีที่ไม่มีการปล่อยไอเสีย หรือการมุ่งเน้นสนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด และกำหนดให้การลงทุนโรงไฟฟ้าฟอสซิลใหม่เข้าข่ายกิจกรรมสีแดง

Continue Reading

NEXT GEN

ESG ไม่ใช่เทรนด์ หรือแฟชั่น แต่เป็น “โอกาส” หากปรับตัวได้ทัน

23 มกราคม 2566…ในปี 2566 ทั่วโลกกำลังเผชิญกับความกังวลทางด้านเศรษฐกิจที่เผชิญกับความไม่แน่นอนและชะงักงัน ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินการด้านความยั่งยืน หรือที่เรียกว่า ESG ของภาคธุรกิจด้วยเช่นกัน ขณะที่ภาครัฐก็มีแนวโน้มให้ความสำคัญด้าน ESG มากขึ้น จากการกำหนดนิยามกลุ่มกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม (Taxonomy) มาตรการภาษีคาร์บอนระหว่างประเทศ การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้าน ESG และมาตรการป้องกัน Greenwashing

Continue Reading

NEXT GEN

ผู้บริโภคยินดีจ่ายซื้อสินค้า+บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นในกรอบไม่เกิน 20% เมื่อเทียบกับราคาปกติ

30 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2565 …นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยสำรวจพฤติกรรมและมุมมองของผู้บริโภคมีต่อปัญหาความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และแนวโน้มการลงทุนด้าน ESG พบว่า ความน่าเชื่อถือ และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมด้านการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคพิจารณาเพื่อซื้อสินค้าประเภทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นกลุ่มที่ผู้บริโภคให้ความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด เช่น อาหาร เครื่องดื่ม สบู่ แชมพู ผงซักฟอก เป็นต้น ผู้บริโภค 96% มองว่าภาคธุรกิจควรนำประเด็นด้าน ESG มาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และยินดีแบ่งสัดส่วนการลงทุน จำนวน 10-20% เพื่อลงทุนในธุรกิจที่ดำเนินการด้าน ESG ถึงแม้ว่าอาจจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยในตลาด

Continue Reading

NEXT GEN

ภาคธุรกิจต้องปรับตัว ลดกิจกรรมที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอนาคต เพราะการเงินเพื่อความยั่งยืนทั่วโลก มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด

26 กรกฎาคม 2565… ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนในปี 2021 มีมูลค่า 929,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเติบโต 10 เท่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ในขณะมูลค่าสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนในปี 2021 มีมูลค่า 716,561 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเติบโต 7 เท่าจากปี 2018 ขณะที่ประเทศไทย ณ ไตรมาส 2 ปี 2022 มีมูลค่าตราสารหนี้คงค้างด้านความยั่งยืน จำนวน 330,049 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็น Sustainability Bond ของรัฐบาล ลำดับถัดมาคือ Green Bond เพื่อใช้ในโครงการด้านพลังงาน

Continue Reading

NEXT GEN

6 เรื่องต่อไปนี้ มีนัยยะทางเศรษฐกิจ แต่ไทยยังไม่แสดงท่าทีชัดเจนในที่ประชุม COP26

17 พฤศจิกายน 2564…ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยประเด็น ที่ประชุม COP26 มีความเสี่ยงต่อธุรกิจมากมาย สำหรับประเทศไทย จะส่งผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจอย่างมากในพื้นที่กทม.  ภัยธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้นนี้ คงจะทำให้ภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณสูงขึ้น และเกิดประเด็นด้านเศรษฐกิจตามมา โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้  ในภาพใหญ่ทั่วโลกได้มีการเจรจาให้ประเทศต่าง ๆ เร่งดำเนินการเพิ่มเติม  อาทิ

Continue Reading

NEXT GEN

เปราะบาง ทั้งการจ้างงาน ค่าครองชีพครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น เมื่อโควิด-19 ระบาดหนักรอบนี้สายพันธุ์อังกฤษ

10-11 เมษายน 2564…SD Perspectives ติดตามการครองชีพของครัวเรือนไทยเผชิญความไม่แน่นอนสูงหลังเกิดสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ การสร้างความเชื่อมั่นเป็นภารกิจเร่งด่วนของภาครัฐ

Continue Reading

NEXT GEN

ผู้บริโภคเต็มใจจ่ายสินค้า&บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หากราคาอยู่ในกรอบไม่เกิน 20% เทียบกับราคาปกติ

15 มีนาคม 2564… ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ จะต้องทำการควบคุมให้ตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีราคาจำหน่ายอยู่ในกรอบระหว่าง 1%-20% (ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า) เมื่อเทียบกับราคาสินค้าปกติทั่วไป

Continue Reading