Browsing Tag

รายงานความยั่งยืนประจำปี 2561 ของ ซีพีเอฟ

NEXT GEN

ธปท.เผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 ฉบับแรก

17 กรกฎาคม 2563…ไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 เป็นฉบับแรก และจะจัดทำรายงานเป็นประจำทุกปี

Continue Reading

NEXT GEN

กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืนของ ซีพีเอฟ

25 มิถุนายน 2562…ซีพีเอฟ ขับเคลื่อนเป้าหมายระยะยาวด้านสวัสดิภาพสัตว์ การบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการบรรจุภัณฑ์ ครอบคลุมกิจการในประเทศและต่างประเทศ

Continue Reading