Browsing Tag

ยุงลาย

NEXT GEN

พัฒนานวัตกรรมลดการแพร่พันธุ์ยุงลาย ขยายสู่ชุมชนและสังคมโลก

11 มิถุนายน 2562…เอสซีจี จับมือ สถาบันปาสเตอร์ ฝรั่งเศส หยุดการระบาดของโรคไข้เลือดออก ปัญหาสาธารณสุขระดับโลก ในพื้นที่เขตร้อนอย่างเอเชีย และแอฟริกาในโครงการ Defeat Dengue Program

Continue Reading