Browsing Tag

ภารกิจคิดเผื่อ

CSR

“ภารกิจคิดเผื่อ” ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ ของ AIS Academy มุ่งนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย สร้างสังคมไทยแข็งแรงอย่างยั่งยืน

24 เมษายน 2567….AIS Academy ไม่ได้มีเป้าหมายเฉพาะพัฒนาคนในองค์กรเอไอเอสเท่านั้น แต่ยังคงเดินหน้าส่งต่อองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมสู่สังคมไทยภายใต้โครงการ “ภารกิจคิดเผื่อ” ที่ได้ทำงานร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพชีวิต แก้วิกฤติประชากร ลดทอนความเหลื่อมล้ำ อย่างยั่งยืน ให้กับเด็กและเยาวชน การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และคนพิการ

Continue Reading