Browsing Tag

ธนาคารแห่งความยั่งยืน

NEXT GEN

กสิกรไทย จะต้อง “ทำ-ไม่ทำ” อะไรบ้าง ? ในปีที่ 3 บนหลักการธนาคารที่รับผิดชอบ หรือ UN PRB

5 ตุลาคม 2564…ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารพาณิชย์สัญชาติไทยแห่งแรกและแห่งเดียว เดินหน้าใน“หลักการธนาคารที่รับผิดชอบ” (UN Principles for Responsible Banking) สอดรับกับยุทธศาสตร์ธนาคารแห่งความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง หนุน“สินเชื่อสีเขียว” ในธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และละเว้นการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่โรงไฟฟ้าถ่านหินที่เกิดใหม่ ยกเว้นโรงไฟฟ้ามีการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานเป็นแหล่งพลังงานคาร์บอนต่ำ และทยอยลดเงินกู้ปัจจุบันในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอยู่แล้วให้เป็นศูนย์ภายในปี 2573 มุ่งหวังร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ส่งมอบโลกที่ยั่งยืนให้คนรุ่นต่อไป

Continue Reading

TALK

ขัตติยา อินทรวิชัย “บทบาทของธนาคารกสิกรไทยในการขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน”

29 กันยายน 2564…ในงาน Sustainable Thailand 2021 ผ่านช่องทางออนไลน์ ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Environmental Officer ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นกล่าวถึงการดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 7 ทศวรรษ โดยให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม

Continue Reading