Browsing Tag

ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

CSR

UOB My Digital Space ” เติมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ” ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

5 มีนาคม 2567…ปัญหา “ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” ถือเป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมไทยมานาน และยิ่งขยายช่องว่างกว้างขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งผู้ปกครองจำนวนมากมีรายได้ลดลง โดยข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ระบุว่าในปีการศึกษา 1/2564 มีเด็กยากจนและยากจนพิเศษรวมประมาณ 1.9 ล้านคน รายได้ของครอบครัวเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เหลือเฉลี่ยเพียงเดือนละ 1,094 บาทเท่านั้น ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนของลูกหลานเพิ่มมากขึ้น เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียนผ่านออนไลน์ ค่าอินเตอร์เน็ต ทำให้มีเด็กจำนวนมากไม่สามารถไปต่อในระบบการศึกษาของไทย

Continue Reading