Browsing Tag

ความผิดฐานขายหุ้น

ALTERNATIVE

ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระทำความผิด กรณีขายหุ้น TRUE โดยอาศัยข้อมูลภายใน

7 กันยายน 2565…ให้ชำระเงินตามมาตรการลงโทษทางแพ่งรวม 2,705,470 บาท รวมทั้งกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารเป็นเวลา 12 เดือน

Continue Reading