Browsing Tag

กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ ปตท.

TALK

กฤษณ์ อิ่มแสง “เราตั้งเป้าบรรลุ Zero Non-Compliance อย่างยั่งยืน”

26 พฤศจิกายน 2561…จากโครงสร้างการกำกับดูแลองค์กรปตท.เคยอยู่กับหน่วยงานแผนการลงทุน และด้านการสื่อสาร แต่ล่าสุดถูกรวมไว้ที่เดียวตอบทุก Stakeholder ภายใต้ 3+1 คำคือ Governance , Risk , Compliance +Communicate ตามนโยบาย Change for the Future เพื่อความเข้มข้นของ “Pride” and Treasure of Thailand

Continue Reading