Browsing Tag

กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย โควิด-19

NEXT GEN

บ้านปู ดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ด้วย “กลยุทธ์ Greener & Smarter” เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานที่สะอาด-ฉลาดขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการพลังงานโลก

18 มกราคม 2565…บ้านปูเดินหน้าธุรกิจตามหลัก ESG ด้วยความมุ่งมั่น บนทิศทางของโลกต่อการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานที่สะอาดและฉลาดขึ้นตาม “กลยุทธ์ Greener & Smarter” และแผนธุรกิจ 5 ปี สำหรับปี 2564 – 2568 พร้อมสร้างคุณค่าและความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียด้วยความรับผิดชอบต่อโลกและสังคม ด้วยพอร์ตพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงานที่สอดคล้องกับเมกะเทรนด์พลังงานได้รวดเร็วและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น มุ่งสร้าง EBITDA ที่มีสัดส่วนมาจากพลังงานที่สะอาดขึ้นและเทคโนโลยีพลังงานมากกว่า 50% ภายในปี 2568 ในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ

Continue Reading

CSR

บ้านปู เน็กซ์  ส่ง “มูฟมี อาสาขนส่ง” รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า พาผู้หายป่วยจากโควิด-19 กลับบ้านฟรี

25 กันยายน 2564…สานต่อภารกิจ CSR กองทุนมิตรผล-บ้านปูฯ ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเป็นการจับมือกับพันธมิตร 3 รายคือ UMT เรื่องการเดินทาง เครือข่าย Food For Fighters ขนส่งอาหาร และถุงยังชีพไปแจกจ่ายยังชุมชนที่ได้รับผลกระทบ และมูลนิธิ Let’s be heroes ขนส่งถุงยังชีพเพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังชุมชนต่าง ๆ อย่างทั่วถึง

Continue Reading

ALTERNATIVE

บ้านปู บริจาค 8.3 ล้านบาท สร้างห้องตรวจเชื้อโควิด-19 และมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น

30 กรกฎาคม 2564… การสนับสนุนครั้งนี้เป็นหนึ่งในภารกิจภายใต้ “กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย โควิด-19” มูลค่า 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบ้านปู 250 ล้านบาท ที่ดำเนินการบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานสาธารณสุข รวมถึงบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประชาชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน

Continue Reading