Browsing Tag

ร่าง พ.ร.บ. Climate Change

NEXT GEN

New Normal ลด GHG จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในการดำเนินธุรกิจต้องรายงาน

9 พฤษภาคม 2567…ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ พ.ร.บ. Climate Change (ร่าง พ.ร.บ.ฯ) ซึ่งคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีภายในกลางปีนี้ จะสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065

Continue Reading