Browsing Tag

รศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

BIODIVERSITY

ทำอย่างไรให้แรงงานต่างด้าวกว่า 2 ล้านคนในไทย ปลอดภัยจาก #COVID19

23 เมษายน 2563…รศ.ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ จาก TDRI มีข้อเสนอนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ  TDRI Policy Series on Fighting Covid-19  มีความน่ากังวลมากกว่าเรื่องคนไทยกลับจากต่างประเทศ

Continue Reading