Browsing Tag

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ALTERNATIVE

บพท. x ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) พัฒนาอาชีพบนฐานพืชพลังงาน @SARABURI Sandbox

17-18 มิถุนายน 2566…ประเดิมที่หญ้าเนเปีย คาดว่าจะเกิดกระบวนการสร้างงานใหม่สำหรับผู้มีรายได้น้อย ที่มีจำนวนมากกว่า 350 ราย และนำไปสู่การจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคม โดยมีมูลค่าเงินสนับสนุนกองทุนกว่า 500,000 บาท / 100 ไร่ / ปี เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานพืชพลังงาน

Continue Reading

ACTIVITIES

ภารกิจ “บพท.” x นักวิจัย 26 มหาวิทยาลัย สร้าง “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ได้แล้ว

30 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2565…เกิดชุมชนนวัตกรรมขึ้นใน 753 ตำบล ครอบคลุมพื้นที่ 35 จังหวัดทั่วประเทศ เกิดการสร้างนวัตกรชุมชน 3,476 คน และเทคโนโลยีตลอดจนนวัตกรรมพร้อมใช้ รวมทั้งนวัตกรรมกระบวนการ สำหรับการแก้ปัญหาระดับชุมชนมากกว่า 860 นวัตกรรม

Continue Reading

ACTIVITIES

บพท.หนุน ม.ฟาฏอนีเสริมพลังมัสยิด เติมความรู้จุดประกายปัตตานีสันติสุข

5 เมษายน 2565…บพท. เกื้อหนุนมหาวิทยาลัยฟาฏอนีสานพลังมัสยิด เสริมองค์ความรู้ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน เปิดมิติความสวยงาม สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมสันติสุขในพื้นที่ปัตตานี

Continue Reading

ALTERNATIVE

บพท.x ม.พะเยา แจ้งเกิด Social Enterprise”ออร์แกนิคพะเยา”

17 กุมภาพันธ์ 2565…ยกระดับวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมเกษตรอินทรีย์ สู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม เล็งเพิ่มช่องทางการขาย และแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า เน้นสร้างกลไกผู้นำท้องถิ่นสร้างเกษตรอินทรีย์พะเยาให้เข้มแข็ง

Continue Reading

ALTERNATIVE

บพท. x 16 สถาบันการศึกษา ช่วย 4 หมื่นชีวิตปลดแอกความจน

26 มกราคม 2565…ลุยต่อยอดงานหลังพบคนจนไม่ได้อยู่ในระบบจำนวนมาก นำความรู้ช่วยสร้างกลุ่มอาชีพบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตั้งเป้าหมายยกระดับชีวิตชาวบ้าน 4 หมื่นคนใน 20 จังหวัดต้นแบบ พร้อมดึงรัฐ เอกชนท้องถิ่นเข้าร่วมเพื่อพัฒนาระบบให้ยั่งยืน

Continue Reading