Browsing Tag

รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย

NEXT GEN

ครั้งแรกของไทย!! มาตรฐานการศึกษาด้านดิจิทัล “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์” ภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้คนไทย กับการทำงานของ AIS ร่วมกับ 3 กระทรวง 1 มหาวิทยาลัย

21 กันยายน 2565… SDGs ของ UN เป้าหมายข้อที่ 17 ว่าด้วยเรื่อง ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนจากการทำงานของ AIS ที่จับมือภาครัฐ 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลงนามความร่วมมือ พร้อมเปิดตัว “อุ่นใจไซเบอร์” เป็น “หลักสูตรการเรียนรู้” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ครั้งแรกของไทย ที่เป็นการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ยกระดับการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล เพื่อปกป้องภัยไซเบอร์

Continue Reading