Browsing Tag

ผู้ป่วยใน

ALTERNATIVE

MTL ยังคุ้มครอง ผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบ Home Isolation หรือ Community Isolation

31 กรกฎาคม 2564…สาระ ล่ำซำ CEO บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต ย้ำบริษัทฯจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่าย ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัย

Continue Reading