Browsing Tag

น้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ

CSR

SCGC เคลื่อน ESG ในชุมชน ส่งเสริมอาชีพผู้เลี้ยงชันโรง

11 กรกฎาคม 2565…@บ้านทับมา จ.ระยอง ต่อยอดนวัตกรรม สร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนตอบโจทย์ BCG พร้อมต่อยอดด้านนวัตกรรมสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน มุ่งสร้างรายได้ให้ชุมชน ควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

Continue Reading

CSR

กว่า 10 ปี กับการฟื้นแล้งสู่แหล่งน้ำ ด้วยแนวคิด “เก็บน้ำดี มีน้ำใช้” SCGC ส่งต่อโมเดล “2 สร้าง 2 เก็บ” สร้างนักวิจัยน้ำ สร้างชุมชนคนน้ำดี สู้ภัยแล้ง @การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านมาบจันทร์

6 มิถุนายน 2565… ที่บ้านมาบจันทร์ เขายายดา จังหวัดระยอง นับเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการน้ำระดับชุมชนอย่างเป็นระบบ เกิดความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และ ESG (Environmental, Social, Governance: ESG) ด้วยแนวคิด ‘เก็บน้ำดี มีน้ำใช้’ เป็นโมเดลจัดการน้ำ ‘2 สร้าง 2 เก็บ’ ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการน้ำด้วยตนเองอย่างยั่งยืน นำภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับการจัดการข้อมูลและนวัตกรรมจากเอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC เพื่อร่วมกันฟื้นแล้งสู่แหล่งน้ำ ป้องกันวิกฤตน้ำท่วม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเป็น “ชุมชนคนน้ำดี” อย่างยั่งยืน

Continue Reading

ALTERNATIVE

World Environment Day 2022 เรามี #โลกเพียงใบเดียว อยู่อย่างยั่งยืนกลมกลืนกับธรรมชาติ

3-5 มิถุนายน 2565…ในจักรวาลมีกาแล็กซีหลายพันล้านแห่ง ในกาแล็กซี่ของเรามีดาวเคราะห์หลายพันล้านดวง แต่มีเพียงโลกเดียว แคมเปญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2022 #OnlyOneEarth เรียกร้องให้มีการดำเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก เพื่อปกป้อง และฟื้นฟูโลกของเรา

Continue Reading