Browsing Tag

ธีระนันท์ ใจคำ

NEXT GEN

พอแล้วดีสู่สากล ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก

23 ตุลาคม 2563…สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่ม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมมือกับ โครงการพอแล้วดี The Creator ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ให้แก่ผู้ประกอบการส่งออก โดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำพาธุรกิจ ภายใต้ชื่อโครงการพอแล้วดีสู่สากล ระหว่างวันที่ 10 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563

Continue Reading