Browsing Tag

ดีลอยท์ ประเทศไทย

NEXT GEN

ESG และผลกระทบต่อมูลค่ากิจการ

16 มิถุนายน 2565…การเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance) หรือการเงินสีเขียว (Green Finance) มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและส่งเสริมให้ผู้นำองค์กรคำนึงถึงปัจจัยด้าน ESG ในทุกกระบวนการ  เช่น การจัดสรรงบประมาณ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้าน ESG สร้างผลประกอบการที่ยั่งยืน และสร้างความพร้อมให้แก่องค์กรในการจัดการกับภาวะวิกฤต ขณะเดียวกันภาคการลงทุนซึ่งมีส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายเงินทุนก็มีความตระหนักถึงปัจจัยด้าน ESG และมุ่งส่งเสริมการลงทุนในโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น

Continue Reading

PARTNERSHIPS

5 คุณลักษณะผู้นำองค์กร ควรรับมือกับ #COVID19 อย่างไร ?

11 พฤษภาคม 2563…สุภศักดิ์ กฤษณามระ กรรมการผู้จัดการ ดีลอยท์ ประเทศไทย กล่าวถึงช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้ผู้นำองค์กรควรรับมืออย่างไร?

Continue Reading