Browsing Tag

ฌานสิทธิ์ ยอดพฤติการณ์

ALTERNATIVE

Checklist สิ่งที่องค์กรธุรกิจดำเนินการต่อ Stakeholder กิจการ ในช่วง #COVID19

11 มีนาคม 2563 …ใช้เป็นแนวในการดำเนินการเชิงรุก เพื่อดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะสั้น และรักษาไว้ซึ่งคุณค่าขององค์กรในระยะยาว

Continue Reading

NEXT GEN

6 ทิศทาง CSR ปี 2563 : The Year of Sustainpreneurship

26 กุมภาพันธ์ 2563… สถาบันไทยพัฒน์ แนะภาคธุรกิจนำ SDGs+กระบวนการทางธุรกิจ ในรูปแบบ SDG-in-process เพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ธุรกิจและผลกระทบที่ดีต่อโลกไปพร้อมกัน

Continue Reading

PARTNERSHIPS

6 ทิศทาง CSR ปี 2562

28 กุมภาพันธ์ 2562…สถาบันไทยพัฒน์ ประเมินทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ภายใต้รายงานชื่อว่า “6 ทิศทาง CSR ปี 2562: The Power of Sustainability” เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานและองค์กรธุรกิจในการใช้เป็นแนวทางการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

Continue Reading

PARTNERSHIPS

มาแล้ว CSR ปี 62 Value x Impact พลังแห่งความยั่งยืน

27 กุมภาพันธ์ 2562… องค์กรที่ต้องการได้ประโยชน์เต็มจากการทํา CSR จะต้องยกระดับ จากกิจกรรม (Event) มาเป็นกระบวนการ (Process) คือจําต้องปรับเป้าหมายทํา CSR ให้มุ่งไปที่การได้มาซึ่งคุณค่าและผลกระทบ มากขึ้นจากเดิม

Continue Reading

Pin It on Pinterest