Browsing Category

PARTNERSHIPS

PARTNERSHIPS

ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน (ตอนที่ 4)

9 มิถุนายน 2564…รู้จักกับเชื้อเพลิงฟอสซิล และความเสียหายจากมลพิษอันเนื่องจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล รวมถึงบทสรุปของการใช้พลังงานฟอสซิลที่ทำให้โลกร้อน และในมิติของภาคธุรกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานฟอสซิล สามารถมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานฟอสซิล เพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งจะย้อนกลับมาส่งผลดีต่อมูลค่าและความยั่งยืนขององค์กรในอนาคต

Continue Reading

PARTNERSHIPS

ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน (ตอนที่ 3)

2 กรกฎาคม 2564…แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย รวมถึงมาตรการในด้านต่างๆ ทั้ง 15 มาตรการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ร้อยละ 20 ภายในปี พ.ศ.2573 ซึ่งภาคธุรกิจควรได้รับทราบจะได้สามารถวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องไปได้อย่างเหมาะสม

Continue Reading

PARTNERSHIPS

ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน (ตอนที่ 2)

25 มิถุนายน 2564…ในตอนนี้ จะขอสรุปให้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโลกหากเราไม่ทำอะไรหรือทำแต่ไม่เพียงพอ ที่จะช่วยกันลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งจะสรุปสถานการณ์ในมิติสังคมโลกที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

Continue Reading

PARTNERSHIPS

ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน (ตอนที่ 1)

14 มิถุนายน 2564…ทำความเข้าใจกับก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์ ภาวะโลกร้อนและผลกระทบ ตลอดจนข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่จะมาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ

Continue Reading

PARTNERSHIPS

ขอเสียงคน Gen Y จากผลสำรวจของ TDRI

11-12 กรกฎาคม 2563… คนไทย 4.0 ในอนาคตจะมีแนวโน้มยึดถือพิธีกรรมน้อยลง การช่วยเหลือคนยากลำบากจะจัดการกันเองมากกว่าเอาเงินให้วัดไปจัดการให้  โดย TDRI เผย Gen Y คุ้นเคยกับการโกง,ทำทานมากกว่าทำบุญ,ไม่ไว้วางใจรัฐ

Continue Reading

PARTNERSHIPS

คงไม่เห็นภาพแบบนี้ “หลังคลายล็อกดาวน์” อยากเห็นธรรมชาติฟื้นฟู

18 มิถุนายน 2563…TDRI แนะ 4 ทางการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สิ้นสุดลง

Continue Reading

PARTNERSHIPS

โลกหลังวิกฤติ Covid-19 (ตอนที่ 8)

17 มิถุนายน 2563…ระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยหลัง Covid-19 ที่จะเปลี่ยนจากตัวกลางระหว่างแรงงานและนายจ้างมาเป็น “หุ้นส่วน” ในการผลิตบุคลากรร่วมกับนายจ้าง พร้อมคำแนะนำสำหรับมหาวิทยาลัยไทยในการปรับตัวให้ผ่านพ้นกระแสการเปลี่ยนแปลงนี้ไปได้

Continue Reading

PARTNERSHIPS

โลกหลังวิกฤติ Covid-19 (ตอนที่ 7)

9 มิถุนายน 2563… ถึงเวลาแล้วที่มหาวิทยาลัยควรเร่งจัดทำTransformation plan ระยะ 5 ปีข้างหน้า เพื่อสร้างแบบจำลองใหม่ให้ตนเองหลุดจากแบบจำลองเดิม โดยต้องรักษาของดีที่มีอยู่บนแบบจำลองเดิม และสร้างของดีอันใหม่เพิ่มเติม เพื่อนำมาขับเคลื่อนตามบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

Continue Reading