Browsing Category

BIODIVERSITY

BIODIVERSITY

กลุ่มธุรกิจ TCP จับมือพันธมิตรแลกเปลี่ยนนวัตกรรมรักษ์โลก 


12 ตุลาคม 2565… ภาคธุรกิจเห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมากขึ้น พร้อมกำหนดให้มีพันธกิจความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายขององค์กรที่สร้างทั้งความยั่งยืนให้กับธุรกิจ และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกใบนี้ด้วย

Continue Reading

BIODIVERSITY

ครั้งแรกของไทย!! มาตรฐานการศึกษาด้านดิจิทัล “หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์” ภารกิจสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้คนไทย กับการทำงานของ AIS ร่วมกับ 3 กระทรวง 1 มหาวิทยาลัย

21 กันยายน 2565… SDGs ของ UN เป้าหมายข้อที่ 17 ว่าด้วยเรื่อง ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนจากการทำงานของ AIS ที่จับมือภาครัฐ 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลงนามความร่วมมือ พร้อมเปิดตัว “อุ่นใจไซเบอร์” เป็น “หลักสูตรการเรียนรู้” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ครั้งแรกของไทย ที่เป็นการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ยกระดับการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล เพื่อปกป้องภัยไซเบอร์

Continue Reading

BIODIVERSITY

บทบาทของผู้หญิงในคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน

8 มิถุนายน 2565…เพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ (Gender Diversity) หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการได้ออกข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อส่งเสริมผู้หญิงให้มีบทบาทในเวทีต่างๆ ทั้งเวทีระดับโลก ภูมิภาค หรือระดับบริษัท

Continue Reading

BIODIVERSITY

ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน (ตอนที่ 11) รู้จัก Carbon Credit

17 กันยายน 2564…“คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)” ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญหนึ่งที่สามารถจะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้ โดยเฉพาะภาคธุรกิจซึ่งอาจมีธุรกิจที่บริหารจัดการให้กระบวนการทำธุรกิจสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าเป้าหมายจนคำนวณเป็นคาร์บอนเครดิตออกมา

Continue Reading

BIODIVERSITY

ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน (ตอนที่ 10)

10 กันยายน 2564…ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CFP® รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวถึง บทสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อประเทศชาติในหลายมิติ

Continue Reading

BIODIVERSITY

ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน (ตอนที่ 9)

27 สิงหาคม 2564…ศักยภาพวัตถุดิบพลังงานทดแทนในประเทศ ทั้งในส่วนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น ชีวมวล ขยะ ก๊าซชีวภาพ ไบโอดีเซล ไบโอเอทานอล รวมถึงพลังงานทดแทนในรูปแบบใหม่ๆ อย่างไม้โตเร็ว

Continue Reading

BIODIVERSITY

ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน (ตอนที่ 8)

20 สิงหาคม 2564…เนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจที่อาจใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกต่อไป

Continue Reading

BIODIVERSITY

ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน (ตอนที่ 7)

6 สิงหาคม 2564…เทรนด์ใหม่ๆ เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในปัจจุบัน และพลังงานหมุนเวียนกับเป้าหมายการลดโลกร้อนของไทย

Continue Reading